PCGS Population: Crimea (Krim)


Crimea (Krim), MS
PCGS No Description Desig 20 25 30 35 40 45 50 53 55 58 Total
PCGS No Description Desig 20 25 30 35 40 45 50 53 55 58 Total
Total MS
+
1
1
1
2
2
2
1
10
Total MSBN
+
2
1
1
1
5
693004 AH1191//5 5 Kop Bit-32, BN MSBN
+
1
1
805585 AH1191//4 (1781) Para MS
+
1
1
813597 AH1156(1743) Beshlik MS
+
1
1
861837 AH1191//4 (1780) Para Shahin Giray MS
+
1
1
982258 AH1191//4 (1780) Kopek KM-60 Persian, BN MSBN
+
1
1
1
3
982261 AH1191//5 (1781) Kopek KM-62, BN MSBN
+
1
1
982280 AH1191/5 (1781) Yirmilik MS
+
1
1
982374 AH1191/2(1778) Para MS
+
1
1
982378 AH1191//3 (1779) Beshlik KM-48 MS
+
1
1
982379 AH1191//4 (1780) Beshlik KM-48 MS
+
1
1
991021 1787-TM 20 Kop MS
+
1
2
3